FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET

Item # BL-FRLAV-GS
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET

FRENCH LAVENDER BATH, BODY & FOOT GIFT SET

3789

Add something special

FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Cutest Little Monkey
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Godiva Milk Chocolate Carmel Bar 1.5oz
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Godiva Solid Dark Chocolate Bar 1.5oz
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Godiva Dark Chocolate Raspberry Bar 1.5oz
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Truffles
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
LARGE PARTY Truffles 1.5oz $3.99
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Boxed Chocolates
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Mylar Balloons
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Mylar Balloons
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Plush Animal
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Embellish Bouquet
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
ADD A RIBBON BOW
FRENCH LAVENDER BATH & BODY GIFT SET
Crystal Vase