CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE

Item # AUR16486
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE

CHESTNUT IS AN 8" MINI FLOPSIE BROWN HORSE WITH A WHITE STAR!

799

Add something special

CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Cutest Little Monkey
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Godiva Solid Milk Chocolate Bar 1.5 oz
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Godiva Solid Dark Chocolate Bar 1.5oz
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Godiva Milk Chocolate Carmel Bar 1.5oz
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Truffles
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Boxed Chocolates
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Mylar Balloons
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Mylar Balloons
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Plush Animal
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Embellish Bouquet
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
ADD A RIBBON BOW
CHESTNUT MINI FLOPSIE HORSE
Crystal Vase